مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشدb (1953)

۲-۲-۱-۷ انواع نظريه سيستمي۲۲۲-۲-۱-۸ انتقادات وارده بر نظريه سيستم ها۲۶۲-۲-۱-۹ مديريت اقتضايي۲۷۲-۲-۱-۱۰ ديدگاه مصالحه جويانه اقتضايي۲۷۲-۲-۱-۱۱ اهميت مديريت آموزشي۳۱۲-۲-۱-۱۲ تعريف مديريت آموزشي۳۳۲-۲-۱-۱۳ اهداف مديريت آموزشي۳۴۲-۲-۱-۱۴ مهارت‌هاي سه‌گانه مديريت۳۴۲-۲-۱-۱۵ کارکردهاي مديريت آموزشي۳۵۲-۲-۱-۱۶ ويژگي‌هاي مدير آموزشي۳۶۲-۲-۲ بخش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ مقاله b (1949)

۳-۲-۱-۲-۴- متغير و۴۰۳-۲-۱-۲-۵- متغير ۴۰۳-۳- داده ها۴۱۳-۴- روش هاي اقتصاد سنجي مورد مطالعه۴۳۳-۴-۱- آزمون ريشه واحد براي پايايي۴۴ سایت منبع ۳-۴-۲- همجمعي۴۵۳-۴-۲-۱- روش آزمون هم جمعي انگل – گرنجر۴۶۳-۴-۲-۲- روش خود بازگشتي با وقفه هاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1946)

۳-۱۴-۲-۲- عوامل کليدي موفقيت در نوآوري۴۰۳-۲ عملکرد سازماني۴۱۴-۲ رهبري تحول گرا و عملکرد سازماني۴۲۵-۲ نوآوري و عملکرد سازماني۴۳بخش دوم: پيشينه تحقيق۴۴۱-۲-۲ پيشينه تحقيق در ايران۴۴۲-۲-۲ مطالعات خارجي۴۶نتيجه گيري۴۷۶-۲ مدل مفهومي تحقيق۴۹فصل سوم: روش شناسي تحقيق۵۱مقدمه:۵۲۱-۳ ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع تحقیق b (1956)

۳- ۲- ۲ تاثير کود نيتروژن بر بيماري اسکلروتينيا …………………………………………………………….. ۳۵۳- ۲ روابط بين شدت و وقوع بيماري ……………………………………………………………………………. ۳۷ ۴-۲ مدل هاي انتگرالي يا سطح زير منحني ……………………………………………………………………… ۳۸فصل سوم – مواد و روش ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه b (1950)

دکتر حسن گودرزينام دانشجو:گلافشان فيروزجائيانگلوگاهشهريورماه ۱۳۹۱ تقدير و تشکّر پس از حمدوثناي خداوند متعال، در ابتدا لازم ميدانم که از زحمات بيدريغ استاد گرانقدر جناب آقاي دکتر کمالجو که همواره و بيدريغ مرا مرهون راهنماييهايشان ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله b (1954)

۵-۴) محدوديتهاي تحقيق۸۹منابع۹۰فهرست جداولجدول ۲-۱: منابع دانش۱۷جدول۳-۱: عوامل سنجش شده در پرسشنامه دانش۶۶جدول ۳-۲: ضريب آلفاي کرونباخ ابعاد مورد سنجش در پرسشنامه مديريت دانش۶۸جدول ۴-۱: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسيت۷۰جدول ۴-۲: توزيع پاسخگويان بر حسب ادامه مطلب…

By 92, ago