مقالات و پایان نامه ها

منبع پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

بهبود و اصلاح: فعاليتهاي نگهداري و بهبود مستمر در اين سامانة مديريتي. قوانين و استانداردهاي امنيت اطلاعات سيستمهاي متعددي در كشورهاي گوناگون بـراي ايجـاد امنيـت اطلاعـات سـازماني تـدوين وپيشنهاد شده است. در كشور آمريكا، سيستمهاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

پيشينة تجري پژوهش آلتمن، راپ و واراييا (۲۰۰۱) در بنياد ايندكس۱ پژوهشي دربارة اندازه گيري تقاضـاي اينترنـت بـا كيفيت هاي متفاوت بر اساس پهناي باند، حجم ترافيك، كـاربرد و سـاختار قيمـت گـذاري انجـامدادند. پژوهش آنها ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 163-184-1

بهبود و اصلاح: فعاليتهاي نگهداري و بهبود مستمر در اين سامانة مديريتي. قوانين و استانداردهاي امنيت اطلاعات سيستمهاي متعددي در كشورهاي گوناگون بـراي ايجـاد امنيـت اطلاعـات سـازماني تـدوين وپيشنهاد شده است. در كشور آمريكا، سيستمهاي ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع پایان‌نامه ارشد JITM_Volume 7_Issue 1_Pages 185-198-1

پيشينة تجري پژوهش آلتمن، راپ و واراييا (۲۰۰۱) در بنياد ايندكس۱ پژوهشي دربارة اندازه گيري تقاضـاي اينترنـت بـا كيفيت هاي متفاوت بر اساس پهناي باند، حجم ترافيك، كـاربرد و سـاختار قيمـت گـذاري انجـامدادند. پژوهش آنها ادامه مطلب…

By 92, ago