:دانلود فایل متن کامل پایان نامه در سایت

sabzfile.com

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی نساجی

عنوان : مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده فنی ومهندسی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی تکنولوژی نساجی

 عنوان:

مقایسه خواص فشارپذیری و ظاهری فرش بافته شده از نخهای خاب پلی استر فیلامنتی با سطح مقطع دایره و مثلث

استاد راهنما:

دکتر منصور دیاری

تابستان 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

 

فصل اول: مروری بر مطالعات انجام شده

1-1-  مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2- لیف پلی استر …………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-2- ساختمان شیمیایی………………………………………………………………………………………………………………….4

1-2-3- مصارف وکاربردهای الیاف پلی استر…………………………………………………………………………………………5

1-2-4- خواص فیزیکی، مکانیکی وشیمیایی الیاف پلی استر (PET) ……………………………………………………..6

1-2-4-1- مقاومت در مقابل کشش اولیه………………………………………………………………………………………………6

1-2-4-2- جذب رطوبت…………………………………………………………………………………………………………………..6

1-2-4-3- مقاومت در مقابل نور آفتاب………………………………………………………………………………………………..6

1-2-4-4- شکل میکروسکوپی……………………………………………………………………………………………………………6

1-2-4-5- چگالی……………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-2-4-6- مقاومت در مقابل عوامل شیمیایی………………………………………………………………………………………..7

1-2-4-7- مقاومت در مقابل عوامل بیولوژیکی……………………………………………………………………………………..7

1-2-4-8- درجه حرارت ونقطه ذوب………………………………………………………………………………………………….7

1-2-4-9- جمع شدگی………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-4-10- اثر حلال…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-2-4-11- اثر مواد متورم کننده ………………………………………………………………………………………………………..8

1-3- رنگرزی پلی استر………………………………………………………………………………………………………………………8

1-4- روش تولید الیاف پلی استر…………………………………………………………………………………………………………9

1-5- الیاف پلی استراصلاح شده………………………………………………………………………………………………………..10

1-6- الیاف پلی استر با سطح مقطع های خاص……………………………………………………………………………………10 جستجو در سایت :   

1-6-1- الیاف پروفیلی یا توخالی (Hollow fibers) ………………………………………………………………………..10

1-6-1-1- روش تولید الیاف توخالی ………………………………………………………………………………………………..11

1-6-2- الیاف با شکل سطح مقطع غیر دایره ای ………………………………………………………………………………….12

1-6-2-1- روش تولید الیاف با شکل سطح مقطع غیردایره ای………………………………………………………………13

1-6-2-2- انواع شکل سطح مقطع های غیردایره ای الیاف…………………………………………………………………….14

1-6-2-3- تحقیقات انجام شده درزمینه مقایسه الیاف با مقطع های غیردایره ای ودایره ای …………………….. 16

1-7- فشارپذیری فرش ……………………………………………………………………………………………………………………19

1-7-1- مکانیزم های فشردگی نخ خاب……………………………………………………………………………………………..20

1-7-2- انواع فشارپذیری ………………………………………………………………………………………………………………..21

1-7-3- افت ضخامت فرش………………………………………………………………………………………………………………23

1-8- تغییرات ظاهری و فرسایشی فرش……………………………………………………………………………………………..23

 

فصل دوم: تجربیات

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..26

2-2- روش تولید نمونه نخ های خاب………………………………………………………………………………………………..27

2-2-1- روش تولید نخ خاب شاهد ………………………………………………………………………………………………….27

2-2-2- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با افزایش نمره (dpf) الیاف …………………………………………………28

2-2-3- روش تولید نخ خاب اصلاح شده با  تغییر شکل سطح مقطع همزمان باافزایش نمره (dpf) الیاف….29

2-3- عملیات تاب وتثبیت حرارتی …………………………………………………………………………………………………..30

2-4- رنگرزی نخ های خاب……………………………………………………………………………………………………………..32

2-5- تهیه نمونه های فرش پرز بریده…………………………………………………………………………………………………32

2-6- تکمیل …………………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-7- آزمونهای انجام شده روی نمونه های فرش تولیدی………………………………………………………………………35

2-7-1-  آزمون های بارگذاری فرش………………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-1- آزمون بارگذاری استا تیکی……………………………………………………………………………………………….35

2-7-1-2- آزمون بارگذاری دینامیکی…………………………………………………………………………………………………37

2-7-2- آزمون بصری………………………………………………………………………………………………………………………39

 

فصل سوم: نتیجه گیری و بحث

3-1-  نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی………………………………………………………………………………………………..44

3-1-1-  کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-1-2-  تعیین پارامترهای فشارپذیری……………………………………………………………………………………………….46

3-1-2-1-  روش نسبی……………………………………………………………………………………………………………………46

3-1-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………………………………………………………..46

3-1-3- بررسی تأثیراصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری استاتیکی فرش………………47

3-1-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…..47

3-1-3-2- بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش…………54

3-1-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت (dpf) و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری استاتیکی فرش………………………………………………………………………………………………………………………………….61

3-2-  نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی………………………………………………………………………………………………..68

3-2-1-  کلیات……………………………………………………………………………………………………………………………….68

3-2-2- تعیین پارامترهای فشارپذیری…………………………………………………………………………………………………70

3-2-2-1- روش نسبی…………………………………………………………………………………………………………………….70

3-2-2-2- روش تجزیه و تحلیل کلی………………………………………………………………………………………………..70

3-2-3-1-بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی  فرش…. 70

3-2-3-بررسی تأثیر اصلاحات اعمالی روی نخ های پلی استر بر بازگشت پذیری دینامیکی فرش………………70

3-2-3-2-بررسی تأثیر شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش…………..74

3-2-3-3- بررسی تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف و شکل سطح مقطع نخ خاب پلی استر بر خواص فشار پذیری دینامیکی فرش………………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-3-  نتایج آزمون بصری…………………………………………………………………………………………………………………82

3-3-1- مقایسه میزان پرکنندگی 3 کد فرش مورد آزمون………………………………………………………………………83

3-3-2- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ زیردست……………………………………………………………………84

3-3-3- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) …………………………………………………………………84

3-3-4- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ برق و جلا…………………………………………………………………85

3-3-5- مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ دانه دانه بودن ریشه…………………………………………………….86

3-3-6- مقایسه کلی 3 کد فرش مورد آزمون بصری…………………………………………………………………………….86

3-3-7- نتایج آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر……………………………………………………………..87

 

فصل چهارم: نتایج نهایی وپیشنهادات

4-1- نتایج نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………….91

فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….94

فهرست منابع لاتین……………………………………………………………………………………………………………………………96

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………98

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول 2-1- مشخصات دستگاه بافندگی فرش……………………………………………………………………………………..32

جدول 2-2- مشخصات نخ های تار وپود استفاده شده درفرش………………………………………………………………33

جدول 2-3- سن افراد شرکت کننده در نظرسنجی………………………………………………………………………………..42

جدول 2-4- میزان تحصیلات افراد شرکت کننده در نظرسنجی………………………………………………………………42

جدول 3-1- نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی نمونه فرش کد R 20……………………………………………………….44

جدول 3-2- نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی نمونه فرش کد 124………………………………………………………….45

جدول 3-3- نتایج آزمون بارگذاری استاتیکی نمونه فرش کد 20……………………………………………………………45

جدول 3-4- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد R20 و 124 تحت بارگذاری استاتیکی……..48

جدول 3-5- نتایج آزمون T.Test  افت ضخامت نمونه فرش های با کد R20 و124 در زمان های استراحت مختلف…………………………….. …………………………………………………………………………………………………………..52

جدول 3-6 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت……………………………………52

جدول 3-7- نتایج آزمون T.Test پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 124…………..53

جدول3-8- نتایج آزمون T.Test پارامترهای R2، R3 و R4 نمونه فرش های با کد های R20 و124………..54

جدول3-9- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد 124 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی………….55

جدول 3-10- نتایج آزمون T.Test افت ضخامت نمونه فرش های با کد 124 و20 در زمان های استراحت.58

جدول 3-11 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با سطح مقاطع متفاوت………………………………………58

جدول 3-12- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های 124 و 20……………….59

جدول 3-13- نتایج آزمون T.Test پارامترهای R2، R3 و R4 نمونه فرش های با کد های 124 و 20……….60

جدول 3-14- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش ها با کد R20 و 20 تحت بارگذاری استاتیکی……..61

جدول 3-15- نتایج آزمون T.Test افت ضخامت نمونه فرش های با کد R20 و 20 در زمان های استراحت………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

جدول 3-16 مقادیر پارامترهای نی هات برای فرش های با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت……………..65

جدول 3-17- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 20………………65

جدول 3-18- نتایج آزمون LSD پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با کد های R20 و 20………………67

جدول 3-19- نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی نمونه فرش کد  R20……………………………………………………..68

جدول3-20- نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی نمونه فرش کد124………………………………………………………….69

جدول3-21- نتایج آزمون بارگذاری دینامیکی نمونه فرش کد 20…………………………………………………………..69

جدول 3-22 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد R20 و 124 تحت بارگذاری دینامیکی……..71

جدول 3-24 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد R20 و 124 در ضربه های بارگذاری دینامیکی…..74

جدول 3- 25- مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد 124 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی……..74

جدول 3-26 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد 124 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی……..77

جدول 3-27 مقایسه بهبود بازگشت پذیری نمونه فرش های کد R20 و 20 تحت بارگذاری دینامیکی………..78

جدول 3-29 نتایج آزمون T.Test نمونه فرش های با کد R20 و 20 در ضربه های بارگذاری دینامیکی…… 81

جدول 3-30- میانگین و واریانس پارامترهای مورد نظرسنجی………………………………………………………………..82

جدول 3-31- میانگین کلی مجموع  پارامترهای نظرسنجی…………………………………………………………………….86

جدول 3-32- نتایج آزمون Oneway انجام گرفته روی پارامترهای مورد نظر…………………………………………87

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                 صفحه

شکل 1-1- ساختمان شیمیایی لیف پلی استر………………………………………………………………………………………….4

شکل 1-2- سطح مقطع الیاف توخالی  ……………………………………………………………………………………………….10

شکل 1-3- سطح مقطع الیاف غیردایره ای…………………………………………………………………………………………..12

شکل 1- 4- انراع سطح مقطع الیاف غیردایره ای توپر و توخالی ……………………………………………………………13

شکل 1-5 – خروجی رشته ساز ………………………………………………………………………………………………………..13

شکل 1-6- سطح مقطع الیاف سه پره ای (Trilobal) ………………………………………………………………………..14

سطح 1-7- شکل مقطع مربع شکل……………………………………………………………………………………………………..14

شکل 1-8- سطح مقطع لیف DG 4…………………………………………………………………………………………………..15

شکل1-9- مرحله اول: شروع بارگذاری شکل (a) برای فرش نو و شکل (b) برای فرشهای کهنه ……………..15

شکل1- 10- مرحله دوم: خم شدن نخ خاب ………………………………………………………………………………………20

شکل1- 11- مرحله سوم: حالت jamming ……………………………………………………………………………………..20

شکل2-1-  نمای دستگاه تاب استفاده شده در تحقیق……………………………………………………………………………31

شکل2-2-  نمای دستگاه شل پیچ استفاده شده در تحقیق………………………………………………………………………31

شکل 2-3- نمای چیدمان  قفسه دستگاه بافندگی………………………………………………………………………………….33

شکل2-5- نمای کلی دستگاه ضخامت سنج دیجیتالی……………………………………………………………………………36

شکل 2-6- نمای دستگاه بارگذاری استاتیکی……………………………………………………………………………………….37

شکل2-7- نمای دستگاه بارگذاری دینامیکی………………………………………………………………………………………..39

شکل2-8- نمونه های بافته شده بصورت پیوسته کنار یکدیگر………………………………………………………………..40

شکل2-9- فرم نظرسنجی استفاده شده در تحقیق………………………………………………………………………………….41

شکل 3-1- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش………………………………………………………………………………………………………………………………….49

شکل 3-2-  نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) نخ خاب پلی استر بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت……………………………………………………………………………………………….50

شکل 3-3- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده از نخ خاب پلی استر با دنیر بر فیلامنت های مختلف……………………………………………………………………………………..51

شکل 3-4- نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت…………………..52

شکل 3-5-  نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با دنیر بر فیلامنت متفاوت………………………54

شکل 3-6- نمودار تأثیر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش…………………………..56

شکل 3-7- نمودار تأثیرسطح مقطع الیاف بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

شکل 3-8- نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده از نخ خاب پلی استر با سطح مقاطع مختلف الیاف ………………………………………………………………………………………..57

شکل 3-9 – نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با سطح مقاطع متفاوت………………………59

شکل 3-10- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با سطح مقاطع متفاوت…………………………..60

شکل 3-11- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت در بارگذاری استاتیکی فرش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….62

شکل 3-12-  نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف (dpf) و سطح مقطع بر افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی بر حسب زمان های استراحت………………………………………………………………………………………………63

شکل 3-13-  نمودار مقایسه در صد افت ضخامت ناشی از بارگذاری استاتیکی نمونه فرش های بافته شده بر حسب زمان های استراحت………………………………………………………………………………………………………………..64

شکل 3-14-  نمودار مقایسه پارامترهای S، D و E نمونه فرش های با دنیر بر فیلامنت متفاوت………………..66

شکل 3-15- نمودار مقایسه پارامتر R نمونه فرش های پلی استر با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت…………………………………………………………………………………………………………………………………………….67

شکل 3-16-  نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش………………….72

شکل 3-17- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت الیاف بر افت ضخامت فرش بر حسب  ضربه های بارگذاری دینامیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

شکل 3-18- نمودار مقایسه  افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………73

شکل 3- 19-  نمودار تأثیر سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش………………………75

شکل  3-20-  نمودار تأثیر سطح مقطع بر افت ضخامت فرش بر حسب  ضربه های بارگذاری دینامیکی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..76

شکل 3- 21-  نمودار مقایسه  افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با سطح مقطع متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………77

شکل 3-22-  نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت در بارگذاری دینامیکی فرش……………………………………………………………………………………………………………………………………………….79

شکل 3-23- نمودار تأثیر دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع الیاف بر افت ضخامت فرش بر حسب  ضربه های بارگذاری دینامیکی……………………………………………………………………………………………………………………………80

شکل 3-24- نمودار مقایسه  افت ضخامت ناشی از بارگذاری دینامیکی با دنیر بر فیلامنت و سطح مقطع متفاوت بر حسب ضربه های بارگذاری دینامیکی…………………………………………………………………………………..81

شکل 3-25- نمودار مقایسه میزان پرکنندگی 3 کد فرش………………………………………………………………………..83

شکل 3-26-  نمودار مقایسه میزان زیردست 3 کد فرش……………………………………………………………………….84

شکل 3-27- نمودار مقایسه 3 کد فرش مورد آزمون از لحاظ ظاهر(رخ) ………………………………………………..84

شکل 3-28- نمودار مقایسه 3 کد فرش از نظر برق و جلار…………………………………………………………………..85

شکل 3-29- نمودار مقایسه 3 کد فرش از نظر دانه دانه بودن ریشه………………………………………………………..86

 

 

چکیده

امروزه استفاده از الیاف پلی استر به عنوان نخ خاب فرش ماشینی مورد توجه صنعت قرارگرفته است. از آنجایی که لیف پلی استردارای خواص بازگشت پذیری ضعیف می باشد تلاشهایی برای بهبود خواص بازگشت پذیری لیف درحال انجام می باشد. دراین تحقیق، تاثیرافزایش نمره (دنیر برفیلامنت) الیاف ونیز تغییر شکل سطح مقطع لیف از دایره به سه پره بر میزان افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین فرش بافته شده با نخهای خاب پلی استر اصلاح شده با فرش بافته شده از نخ خاب پلی استر متداول از نظر ظاهری توسط داوران مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد افزایش دنیر برفیلامنت الیاف وتغییر شکل سطح مقطع الیاف از دایره به سه پره، اگرچه می تواند سبب بهبود در افت ضخامت پس از بارگذاری دینامیکی فرش گردد لیکن نتوانست سبب کاهش افت ضخامت فرش پس از بارگذاری استاتیکی آن گردد. از طرفی انجام هردو تغییر بطورهمزمان (افزایش دنیربرفیلامنت و تغییرشکل سطح مقطع لیف) می تواند سبب کاهش افت ضخامت فرش حاصل پس از بارگذاری استاتیکی ودینامیکی فرش گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون بصری نشان دادکه فرش بافته شده با الیاف پلی استری که بطورهمزمان دنیر بر فیلامنت آن افزایش یافته و شکل سطح مقطع آن از دایره به مثلث تغییر نموده است ازطرف داوران نمره کیفی بالاتری نسبت به سایر نمونه ها گرفت.

 

فصل اول

مروری بر مطالعات انجام شده
 

1-1-  مقدمه

بی شک یکی از اصلی ترین الیاف مورد مصرف نساجی پلی استر می باشد. گواه این موضوع، میزان تولید و مصرف بالای سالیانه این لیف در جهان می باشد. ازطرفی، بیشترین حجم نخ خاب مورد مصرف فرش ماشینی در ایران، از الیاف اکریلیک تهیه می شود که لیفی نسبتا گران ودارای مشکلات زیست محیطی زیادی می باشد. در این تحقیق تلاش می شود تا خصوصیات نخ پلی استر فیلامنتی را با تغییردر شکل سطح مقطع ونیز تغییر نمره الیاف(dpf)[1] اصلاح نمود. نتیجه این تحقیق می تواند به جایگزین شدن الیاف پلی استر بجای اکریلیک در صنعت فرش ماشینی ایران کمک کند. از آنجا که منسوجات فرش از طرف پای انسان(راه رفتن)، پایه صندلی و مبل و… همواره تحت بارگذاری دینامیکی واستاتیکی قرار دارد، در نتیجه فشارپذیری یکی از مهمترین خواص فیزیکی- مکانیکی آنها محسوب می شود. بنابراین یک فرش علاوه بر داشتن کارکرد و دوام فنی بالا، باید به عنوان یک کالای تزئینی و لوکس نیز دارای ظاهری زیبا باشد. از جمله عوامل مهم در این زیبایی نظم وترتیب نخ های خاب، درخشندگی و… می باشد. بنابراین دراین تحقیق ابتدا نمونه های تولید شده نخ های پلی استر فیلامنتی شاهد(نخ پلی استر متداول مصرفی صنعت) و اصلاحی در فرش ماشینی خاب بریده بافته شده و سپس نمونه های فرش از لحاظ آزمون های فشار پذیری (استاتیکی، دینامیکی) و بصری بایکدیگرمقایسه می شوند.

 

1-2- لیف پلی استر

1-2-1- تاریخچه

تا قبل از 1945دانشمندان مختلفی پلی استرهای لیفی زیادی را تهیه نموند ولی تقریبا تمامی آنها از واکنش گرمای آلیفاتیک تهیه می‌شدند و دارای نقطه ذوب پایینی برای مصارف نساجی بودند،  بعلاوه آنکه در حلالهای خشک شویی به آسانی حل می‌شدند.

دراولین روزهای جنگ جهانی دوم، و ینفیلد و دیکسون (Whinfild & Dickson) توانستند با مطالعه مطالب کارتروز پلی اتیلتن ترفتالات با وزن مولکولی بالا را از واکنش اسیدترفتالیک و استر دی متیل خالص آن  با اتیلن گلایکول تهیه نمایند،  پلیمر جدید از طریق ذوب ریسی به الیاف تبدیل می‌شد و دارای خواص نساجی مطلوبی بود. ولی بدلیل جنگ جهانی انتظار جهت تولید تا سال 1945 بطول انجامید. در جولای 1945 شرکت (ICI) طبق توافقنامه بلند مدت میان آنها و شرکت دوپونت ،حق امتیاز تولید این لیف را به 5 کشور اعطا نمود. تولید پلی استر در دهه 60 و70 بطور گسترده ای افزایش یافت و در سال 1972 پلی استر از نایلون پیشی گرفت و عنوان مهمترین لیف مصنوعی را به خود اختصاص داد[3] .

 

1-2-2- ساختمان شیمیایی

پلی استر به پلیمرهایی اتلاق می‌گردد که دارای گروه استر (co-o) در زنجیره  اصلی خود باشند. این گروه استری، ‌حاصل واکنش بین الکلهای دو ظرفیتی و کربوکیسلیک اسیدهای دو ظرفیتی می‌باشد[1].

در این تحقیق منظوراز لیف پلی استر، بیشتر پلی اتیلن ترفلات [2](PET) است که درواقع یکی از ‌مهمترین الیاف مصنوعی در صنعت نساجی می‌باشد.

فرمول شیمیایی این لیف در شکل (1-1)آمده است.

 

 

شکل 1-1- ساختمان شیمیایی لیف پلی استر[ 1]

 

از جمله نامهای تجاری که امروزه درسطح جهان برای الیاف پلی استر بکار می‌ برند می‌توان به ترویرا (Trevira) ، تولیدی شرکت هوفست آلمان،  ترگال (Tergal) شرکت رود یاستا فرانسه،  تریتا ل ((Trital شرکت رود یانس ایتالیا، تترون (tetron) ژاپن و ویکلرون (Viklerun) شرکت ببیانت میلزآمریکا اشاره کرد.  [2]

  1. Denier per Filament
  2. Polyethylene Terephthalate

تعداد صفحه :115

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***